Year 1

Year 1 2019-2020

Class 1SF

Class Teachers: Miss E Supple and Mrs C Fraser

Teaching assistant: Mrs P Tobin 

 

 

 Class 1J

Class Teacher: Miss C Jones

Teaching Assistants: Mrs J Walker

 

 

Class Representatives

1SF:  – Eco Councillor 

1SF:  – Prayer Councillor

1J:  – Eco Councillor 

 1J:  – Prayer Councillor 

 

 

 

 

 

 

Year 1 Tweets