Year 2

Year 2 2018-2019

Class 2OC

Teacher: Miss R O’Connor

Teaching Assistant: Mrs K Baxter 

 

 

 

Class 2Sp

 Teachers: Miss A Sparrow

Teaching Assistant: Mrs G Burnett

2Sp enjoying their Christmas Party

 

 

 

Class Representatives

2OC: – Eco Councillor: Luca Jimenez 

2OC:  – Prayer Councillor: James Binsteed

2Sp:  – Eco Councillor:  Georgia Gray

2Sp:  – Prayer Councillor: Freya Owen

 

Year 2 Tweets